Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu.

Plan Urządzenia Lasu
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu, sporządzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan Urządzenia Lasu na lata 2009 – 2018 został opracowany wg stanu lasu na dzień 1 stycznia 2009 r., a został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska znak spr.: DL-lp-611-53/1345/09 z dnia 24 czerwca 2009 r.

Plan Urządzenia Lasu zawiera :
1. Ogólną charakterystykę lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz pozostałych gruntów i  nieruchomości będących w zarządzie nadleśnictwa.

2. Wyniki analizy gospodarki leśnej w minionym okresie.

3. Opis przyjętych zasad określania zadań gospodarczych dla nadleśnictwa.

4. Opis i zestawienie zadań wynikających z Planu Urządzenia Lasu.

5. Program ochrony przyrody.

6. Prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego.

7. Podsumowanie prac urządzeniowych.

 

Szczegółowe dane dotyczące PUL Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na lata 2009-2018 możemy znaleźć na poniżej stronie:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/plan_urzadzania_lasu