Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne podzielone jest na 18 leśnictw i jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ).

Strukturę Nadleśnictwa stanowią:
1) biuro Nadleśnictwa,
2) leśnictwa: Bandrów, Brzegi, Łobozew, Łodyna, Krościenko, Rabe, Stebnik, Teleśnica, Ustianowa, Żłobek, Jawor, Leszczowate, Orelec, Serednica, Stefkowa, Wańkowa, Zawadka, Żuków,
3) leśnictwo łowieckie – Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), prowadzone przez leśniczego ds. łowieckich.

W skład biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) działy:
    1) Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego,
    2) Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego,
    3) Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza,
    4) oraz Posterunek Straży Leśnej,

b) samodzielne stanowiska pracy:
    1) ds. kontroli - Inżynierowie Nadzoru,
    2) ds. pracowniczych.

Sprawy bhp, obronności i ochrony informacji niejawnych w tym prowadzenie oddziału kancelarii tajnej prowadzone są przez Specjalistę ds. administracji.

Usługi prawne świadczone są w ramach Kancelarii prawnej.

Nadleśnictwo zatrudnia stażystów zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego LP i Dyrektora RDLP w Krośnie.

Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:
a) Zastępca Nadleśniczego,
b) Główny Księgowy,
c) Inżynier Nadzoru,
d) Sekretarz,
e) Posterunek Straży Leśnej,
f) Stanowisko ds. pracowniczych ,
g) Specjalista ds. administracji w zakresie prowadzenia spraw: bhp, obronności i ochrony informacji niejawnych, oddziału kancelarii tajnej.

Leśniczy podlega bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego, a podleśniczy przydzielony do pracy w danym leśnictwie – leśniczemu.

Materiały do pobrania