Wydawca treści Wydawca treści

Oferta polowań

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne koordynuje działania z zakresu gospodarki łowieckiej na powierzchni 45 191 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane w 6 obwodach łowieckich, w tym jednym administrowanym przez Lasy Państwowe i pięciu wydzierżawionych przez koła łowieckie.

Obwody łowieckie:

 

Numer obwodu

 

Powierzchnia

(w tym leśna) [ha]

Koło łowieckie

Rejon hodowlany „Bieszczady Wschodnie" nr I

186pk.

9118 (5159)

„Ryś" Ustrzyki Dolne

211pk.

2670 (2160)

„Jeleń" Wołkowyja

196pk.

7757 (5517)

„Jarząbek" Ustrzyki Dolne

195pk.

7406 (4986)

„Jarząbek" Ustrzyki Dolne

213pk.

5970 (3670)

„Żbik" Ustrzyki Dolne

212pk.

12270 (7980)

OHZ N-ctwo Ustrzyki Dolne

 

Do zadań nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

  1. Ustalenia rzeczywistych stanów zwierzyny płowej na terenie obwodów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa;
  2. Konstruowania łowieckich planów hodowlanych w oparciu o ustalone stany zwierzyny, skorygowane o wykonanie planu w poprzednim sezonie;
  3. Dostosowania ilości zwierzyny do możliwości wyżywieniowej łowisk, a w rejonie o szczególnie dużym nasileniu szkód w uprawach leśnych- ograniczenie jej liczebności;
  4. Przestrzegania realizacji założonych planów odstrzału;
  5. Prowadzenia gospodarki łowieckiej w sposób zapewniający regulację liczebności zwierzyny płowej i kształtowanie właściwej struktury wiekowej i płciowej;
  6. Zagospodarowania łowieckiego, zapewniającego poprawę warunków żerowych i osłonowych zwierzyny.
 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie!

Serdecznie witamy na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

W celu usprawnienia organizacji polowania oraz rozliczenia polowania podajemy następujące informacje :

Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego na terenie OHZ Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne wydaje Nadleśniczy. Wniosek w tej sprawie można złożyć pisemnie bądź telefonicznie. We wniosku należy określić zamierzony termin polowania oraz podać gatunki zwierzyny, na które chcemy polować. Należy także podać informacje niezbędne do wydania upoważnienia, m.in adres zamieszkania. Upoważnienia do wykonywania polowania wystawiane są w biurze Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (ul. Rynek 6) w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. Do upoważnienia dołącza się aktualną ofertę cenową.

Uwaga! Nadleśnictwo posiada samochód do wynajęcia. Za usługę transportu myśliwy zostanie obciążony przy rozliczeniu.

Za organizację polowań odpowiada leśniczy ds. łowieckich Pan Janusz Polityński (604-482-267).

Elementem oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków jest dokumentacja fotograficzna trofeum. Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej zatrzymywane są żuchwy. Odwołanie od dokonanej oceny rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krośnie.

Dokonanie przez myśliwego nagannego odstrzału (2 punkty czerwone) samca zwierzyny płowej skutkuje naliczeniem opłaty karnej w wysokości 100% wartości opłat wymienionych w ofercie cenowej i  jest powodem zatrzymania trofeum na stałe. Dokonanie takiego odstrzału powoduje również wstrzymanie wszelkich odstrzałów dla tego myśliwego na okres 3 pełnych sezonów łowieckich na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Myśliwy, który dokonał odstrzału samca zwierzyny płowej w wyższej niż określona w upoważnieniu klasie wiekowej, nie otrzymuje żadnych sankcji w przypadku pozyskania samca o cechach szydlarza, a także o anormalnym porożu. W takich przypadkach nie nalicza się również opłat karnych, a jedynie opłaty według oferty cenowej. Dokonanie odstrzału byka selekcyjnego w wyższej niż określona w upoważnieniu klasie wiekowej (o 2 lata i więcej) powoduje, oprócz opłaty za trofeum, opłatę karną w wysokości 100% wartości opłat wymienionych w ofercie cenowej oraz wstrzymanie wszelkich odstrzałów dla tego myśliwego na okres 3 pełnych sezonów łowieckich na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krośnie. W przypadku naliczenia opłat karnych nie przysługują myśliwemu jakiekolwiek ulgi. Rozliczenia polowania najlepiej dokonać w siedzibie

Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6,  38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. kom. 604 482 267 w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.


Umożliwi to odwrotne wystawienie faktury VAT za polowanie oraz wpłatę należności w kasie nadleśnictwa. Inna forma rozliczenia występuje w przypadku wniesienia przedpłaty przez myśliwego. Przedpłata w wysokości 100% przewidywanych kosztów polowania winna wpłynąć na konto nadleśnictwa nr:

BANK PBS 6586 4210 1220 0312 0093 9300 01

BANK BGŻ 192030 0045 1110 0000 0077 8770

przed rozpoczęciem polowania.

Rozliczenie różnicy należności może nastąpić w formie przelewu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, bądź poprzez wpłatę w kasie nadleśnictwa. W przypadku nadpłaty różnica jest zwracana na nr konta podany przez myśliwego. Prosimy o podanie przed rozliczeniem polowania adresu, na który winna być wysłana faktura VAT za polowanie. Prosimy także o podanie adresu macierzystego okręgowego Zarządu PZŁ.

Odstąpienie tuszy upolowanej zwierzyny na użytek własny następuje za zgodą Nadleśniczego, po komisyjnym zważeniu oraz dokonaniu opłaty za tuszę w I klasie jakości według cen obowiązujących w Nadleśnictwie. Nie wymaga indywidualnej zgody odstąpienie na użytek własny tusz pozyskanych przez myśliwych dzików w okresie występowania szkód łowieckich w uprawach rolnych tj. od 01 kwietnia do 31 października. Po zakończeniu polowania należy zwrócić do nadleśnictwa wydane upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego.

Sprzedaż bezpośrednia tusz zwierzyny

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne informuje, że istnieje możliwość zakupu dziczyzny dla indywidualnych odbiorców, w ramach sprzedaży bezpośredniej w niżej wymienionych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie:

- w Nadleśnictwie Lutowiska –  telefon  (13) 461 01 68, adres strony internetowej:

http://www.lutowiska.krosno.lasy.gov.pl/

- Nadleśnictwie Bircza – telefon (016) 65 22 280, adres strony internetowej:

http://www.bircza.krosno.lasy.gov.pl/

AKTUALNA OFERTA NA SPRZEDAŻ POLOWAŃ I TROFEÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.