Wydawca treści Wydawca treści

Nasze Lasy

Nasze Lasy

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne zajmuje powierzchnię ponad 24 tys. ha. Podzielone jest na dwa obręby leśne - Brzegi i Stefkowa, w skład których wchodzi 18 leśnictw i jeden ośrodek hodowli zwierzyny (OHZ).

Przynależność do krainy, dzielnicy przyrodniczo-leśnej i mezoregionów
Obszar nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, według rejonizacji przyrodniczo-leśnej, położony jest w:
    1. Krainie Karpackiej (VIII),
    2. Dzielnicy Pogórza Środkowobeskidzkiego (VIII.2),
    3. Mezoregionie Pogórza Przemyskiego (VIII.2.d),
    4. Dzielnicy Bieszczadów (VIII.3),
    5. Mezoregionie Bieszczadów (VIII.3.a).


Według podziału Polski na jednostki fizyczno–geograficzne (J. Kondracki 2002), omawiany teren leży w:
    1. Obszarze: Europy Zachodniej,
    2. Podobszarze: Karpat, Podkarpacia i Niziny Panońskiej(5),
    3. Prowincji: Karpat Wschodnich (52),
    4. Podprowincji: Beskidów Wschodnich (522),
    5. Makroregionie: Beskidów Lesistych (522.1),
        a. Mezoregionie: Gór Sanocko-Turczańskich (522.11),
        b. Mezoregionie: Bieszczadów Zachodnich (522.12).


Położenie geograficzne i wysokościowe
Obszar terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa leży między 24o23' a 24o43' długości geograficznej wschodniej oraz między 49o18' a 49o36' szerokości geograficznej północnej. Wysokość nad poziom morza zawiera się w granicach od 320 do 910 m.

Rzeźba terenu
Obszar nadleśnictwa jest urozmaicony, obejmując szereg pasm górskich przebiegających z reguły w kierunku NW - SE. Lasy leżą w silnie urzeźbionym terenie, zajmując przeważnie najwyższe wzniesienia, a w terenach niższych najbardziej strome stoki. Wszystkie kompleksy leśne poprzecinane są licznymi potokami i jarami o różnym stopniu nachylenia i różnej wystawie. Najwyższe wzniesienia n.p.m. omawianego terenu to: Jaworniki – 910 m; Żuków – 876 m; Kamienna Laworta – 769 m; Halicz – 762 m; Jawor – 742 m; Jasień – 734 m; Wielki Król – 726 m; Brancowa – 685 m; Stożek – 683 m; Truszowskie – 675 m; Kiczera – 632 m; Magura – 630 m; Przysłup – 549 m.

Warunki klimatyczne
Teren Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (wg Romera 1949) leży w strefie klimatów górskich i podgórskich - typ klimatu górskiego, w tym w dwóch podtypach:
– podtypie górskim,
– podtypie kotlin śródgórskich.
Klimat omawianego obszaru charakteryzuje się bogatymi opadami, zmienną temperaturą powietrza w zależności od wysokości n.p.m., krótkim okresem wegetacji, długim okresem występowania przymrozków oraz występowaniem silnych wiatrów. Przeważają wiatry zachodnie, południowe i południowo-wschodnie. Średnie sumaryczne opady roczne wynoszą ok. 800 mm. Najwięcej opadów notuje się w okresie wegetacji, w miesiącach letnich. Średnia temperatura powietrza spada o około 0,5 °C na każde 100 metrów wzniesienia. Średnia roczna temperatura wynosi 8°C. Średnia temperatura okresu wegetacyjnego wynosi 15°C. Okres wegetacyjny trwa 5 do 6 miesięcy. Przymrozki późne występują do końca maja, a wczesne od połowy września. Pokrywa śnieżna zalega od października do kwietnia, jej grubość dochodzi często do 1 metra, a miejscami do 2 metrów.

Warunki wodne
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne leży w zlewniach dwóch mórz:
– Morza Czarnego (cała zlewnia rzeki Strwiąż),
– Morza Bałtyckiego (cała zlewnia rzeki San).
W zlewni Morza Czarnego leży większość lasów obrębu Brzegi Dolne oraz północno-wschodnia część lasów obrębu Stefkowa (oddz.: 1-5; 15-17;24; 107-112; 139; 140). W zlewni Morza Bałtyckiego leżą lasy położone na południowych stokach pasma Żuków oraz w kompleksach Stożki i Daszówka (leśnictwo Łobozew i Teleśnica) obrębu Brzegi Dolne oraz większa część lasów obrębu Stefkowa (poza wymienionymi wyżej oddziałami).

Warunki glebowe
Dominują gleby brunatne wyługowane (69,79%), rzadziej występują gleby brunatne właściwe (16,56%) i brunatne kwaśne (12,74%). Następnymi pod względem zajmowanej powierzchni typami gleb są mady i gleby rdzawe. Pozostałe typy gleb: rankery, gruntowoglejowe, opadowoglejowe, torfowe mają niewielki udział. Gleby brunatne występują na stokach o ułatwionym odpływie wód powierzchniowych, płowe - głównie na płaszczyznach zrównań wierzchowinowych, zaś mady i gleby mułowe i glejowe - w dolinach rzek i potoków. Na wymienionych glebach wytworzyły się bardzo żyzne siedliska leśne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 250- lecia zawiązania Konfederacji Barskiej

Uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 250- lecia zawiązania Konfederacji Barskiej

W dniu 23 września 2018r. z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego utworzonego przez przedstawicieli Powiatu Bieszczadzkiego, Gminy Czarna, Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, Oddziału Bieszczadzkiego PTTK Ustrzyki Dolne oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki, na przełęczy między Rabem a Żłobkiem odbyły się uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 250- lecia zawiązania Konfederacji Barskiej.

Podjęcie wspólnych działań LP z samorządami i organizacjami społecznymi jest świadectwem, że leśnikom także leży na sercu pamięć o tych ważnych historycznie wydarzeniach, szczególnie, że dotyczą zarządzanych przez nich terenów.
To właśnie, tu na przełęczy między Rabem a Żłobkiem, w pobliskim Hoszowie w czasie Konfederacji Barskiej miała miejsce krwawa bitwa konfederatów z wojskami rosyjskimi.


Cała uroczystość została poprzedzona „Rajdem Stulecia”, w ramach którego prawie setka śmiałków wędrowała po ostępach miejscowych lasów wyznaczonymi ścieżkami, z dwóch miejsca – ze szczytu Holica w Paśmie Żukowa oraz z Czarnej.
Oficjalnego otwarcia obchodów dokonał gospodarz terenu nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne Maciej Szpiech, który w imieniu własnym i pozostałych członków komitetu organizacyjnego powitał gości oraz wszystkich przybyłych. Patriotyczny charakter wydarzeń podkreślił występ chóru z Sanoka, wykonującego pieśni o charakterze narodowym, a następnie miała miejsce pierwsza na tym terenie polowa Msza Święta pod Połoninami, celebrowana przez proboszcza Parafii Czarna ks. Jana Bróża. Wójt Gminy Czarna - Bogusław Kochanowicz odczytał referat Bogdana Augustyna pt. ,,Bieszczady u progu niepodległości” przypominając, że obydwie rocznice w dziejach Polski są symbolami walki o wolność, miłości do ojczyzny oraz wiary i zwycięstwa.
Kulminacyjnym punktem obchodów było odsłonięcie i poświęcenie obelisku, upamiętniającego jubileusz odzyskania niepodległości oraz krzyża posadowionego ku czci poległych w konfederackich walkach. Natomiast uwieńczeniem wzniesienia tych dwóch pomników pamięci, było złożenie kwiatów i zniczy przez organizatorów i zaproszonych gości oraz wygłoszenie okolicznościowych przemówień.


Dodatkowo w trakcie święta miało miejsce symboliczne odsłonięcie tablicy informacyjnej – opisującej te historyczne wydarzenia i pamiątkowe posadzenie lip, które miejmy nadzieję, przez wiele lat będą świadkami tych niedzielnych wydarzeń.


Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne składa serdeczne podziękowania dla współorganizatorów za pomoc i zaangażowanie w realizację wspólne podjętego przedsięwzięciem i ofiarodawcom, bez których nie była by możliwa jego realizacja oraz zaproszonym gościom i lokalnej społeczności za liczne przybycie i wspólne świętowanie tak ważnych dla nas Polaków wydarzeń.

Honorowym patronat nad tymi wydarzeniem objęli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Fotorelacja z uroczystości


Organizację przedsięwzięcia wsparli sponsorzy:

"HAI" Werbung GmbH. Jerzy Gyda, Przetwórstwo Drzewne DREWGER. Agata Gerlach Jasienica Rosielna, Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoł.