Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Hodowla lasu obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu.

1. Pierwszymi etapami są selekcja i nasiennictwo, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości najlepszych jakościowo nasion.

2. Drugim – szkółkarstwo, które ma za zadanie wyprodukowanie materiału sadzeniowego najlepszej jakości.

3. Trzecim etapem jest założenie upraw w ramach odnowień i zalesień oraz pielęgnacja lasu.

 

Hodowla selekcyjna drzew leśnych w nadleśnictwie prowadzona jest w następujących obiektach bazy nasiennej:

Wyszczególnienie

Gospodarcze Drzewostanystany Nasienne

DM

ZN

Uprawy pochodne

Gatunek

JD

BK

MD

SO

Inne L.

JD

BK

*

ŚW

JD

BK

 

195

158

3

8

13

14

5

4

50

60

27

*  źródła nasion ( jawora, sosny czarnej, daglezji  oraz lipy drobnolistnej)

 

Uprawy pochodne:

Nr bloku

Gatunek

Pow. bloku [ha]

Lokalizacja

TSL

GTD

Udział gatunku głównego [%]

1

JD

15,65

03-2-11-235b

LWYŻŚW

BK JD

8 JD

5,47

03-2-11-234f

LWYŻŚW

BK

3 JD

2

JD

15,47

03-1-08-314c

LGŚW

BK JD

7 JD

3

JD

17,80

03-2-15-139b

LGŚW

BK JD

10 JD

6,00

03-2-15-149b

LGŚW

BK JD

6 JD

1

BK

26,77

03-1-06-269b

LGŚW

BK

9 BK

1

ŚW

10,22

03-2-12-241a

LGŚW

JD BK

6 ŚW

9,87

03-2-12-241b

LGŚW

JD BK

6 ŚW

29,91

03-2-14-61Bb

LGŚW

ŚW BK

8 ŚW

LMP – leśny materiał podstawowy; LMR – leśny materiał rozmnożeniowy

 

Nadleśnictwo usytuowane jest w obszarze dwóch regionów pochodzenia 804 i 806.

 

Szkółkarstwo leśne:

Rodzaje szkółek :

Lp.

Leśnictwo

Rodzaj szkółki*

Nazwa zwyczajowa

Pow. produkcyjna (ar)

1

Orelec

polowa

Szkółka nr. 40

415

2

Orelec

tunel (inspekty)

Szkółka nr. 30

32,5

3

Orelec

kontenerowax

Szkółka nr. 22

1,2

 

 

* - polowa, tunel, kontener

Nadleśnictwo w pełni zaspakaja własne zapotrzebowanie na sadzonki oraz produkuje sadzonki do zalesień w programach PROW oraz dla innych nadleśnictw.

 

Zakładanie upraw w ramach odnowień i zalesień:

Rozmiar prac hodowlanych  w nadleśnictwie w latach 2009-2018 kształtuje się następująco:

 

Wyszczególnienie

 

Ogółem

(ha)

Zalesienia i odnowienia otwarte

11,73

Odnowienia II piętra

56,95

Odnowienia luk

17,87

Odnowienia po RB złożonych

1599,21

R-m odnowienia i zalesienia

1685,76

Poprawki

4,05

Pielęgnowanie lasu(gleby,uprawy,młodników)

4880,26

 

Plan urządzania lasu zakłada średnioroczny rozmiar odnowień w wysokości 169 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przetarg na usługi leśne

Przetarg na usługi leśne

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2019”

Informuję, że 16.10.2018 na niżej podanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne zamieszczone zostało o głoszenie oraz dokumenty dotyczące zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2019” (określonego znakiem ZGS.270.1.31.2018). W przedmiotowym postępowaniu:

  1. oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  2. jednolity europejski dokument zamówienia (tzw. „JEDZ”), stanowiący wstępne potwierdzenie przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu ZGS.270.1.31.2018 i brak podstaw do wykluczenia, należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi na adres, wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZGS.270.1.31.2018.

 

Strona BIP na której dostępne są ogłoszenie oraz dokumenty dot. przedmiotowego zamówienia:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne/pg_20181016039457196759

 

Termin składania ofert – do 23.11.2018 r. do godz. 13.00.

Termin otarcia ofert – 23.11.2018 r. godz. 13.30.

 

 

Maciej Szpiech

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne