Asset Publisher Asset Publisher

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 6 ogłasza przetarg publiczny nieograniczony

OGŁOSZENIE

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 6 ogłasza przetarg publiczny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne tj.:

1. Nieruchomość nr I - działkę numer 525/6  o powierzchni 0,2618 ha zabudowaną budynkiem biurowym nr inw. 144/341 o całkowitej powierzchni użytkowej 418m2, do dzierżawy przeznaczono 346m2, 72m2 pozostaną w użytkowaniu Wydzierżawiającego jako pomieszczenia magazynowe, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

 

2. Nieruchomość nr II - część działki numer 525/5 o powierzchni 0,5473ha (ogólna powierzchnia działki 1,8273ha) zabudowaną budynkiem warsztatowym nr inw. 115/395 o powierzchni użytkowej 1826m2, oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

 

2a. Nieruchomość nr IIa - część działki numer 525/5 o powierzchni 0,5473ha (ogólna powierzchnia działki 1,8273ha) zabudowaną budynkiem warsztatowym nr inw. 115/395 o powierzchni użytkowej 1826m2 – do dzierżawy przeznaczona część budynku o powierzchni użytkowej 573 m2, w tym pomieszczenia z kanałami oraz zapleczem socjalnym oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

 

3. Nieruchomość nr III – część działki numer 525/5 o powierzchni 0,4695ha ( ogólna powierzchnia działki 1,8273ha) zabudowaną budynkiem wiaty murowanej nr inw. 132/399 o powierzchni użytkowej 863,5m2, oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

 

4. Nieruchomość nr IV – część działki numer 534 o powierzchni 0,3445ha ( ogólna powierzchnia działki 0,6065ha) zabudowaną wiatą murowaną nr inw. 132/398 o powierzchni użytkowej 1236m2, oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

 

5. Nieruchomość nr V o powierzchni 0,7291ha - działkę numer 537 o łącznej powierzchni 0,172ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0315ha, użytek PSV na powierzchni 0,1040ha, i użytek ŁVI na powierzchni 0,0365; - działkę numer 536 o łącznej powierzchni 0,1099ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0845ha i użytek PSV na powierzchni 0,0254ha; - część działki nr 535 o powierzchni 0,4472ha ( ogólna powierzchnia działki 1,3308ha), usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

 

6. Nieruchomość nr VI o powierzchni 1,0600ha zabudowaną placami i drogami utwardzonymi nr inw. 243/403 o nawierzchni asfaltowej na powierzchni 0,7792ha – część działki numer 535 o powierzchni 0,8397ha ( ogólna powierzchnia działki 1,3308ha) usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba; część działki numer 534 o powierzchni 0,2163ha( ogólna powierzchnia działki 0,6065ha), usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba; część działki numer 525/5 o powierzchni 0,4472ha( ogólna powierzchnia działki 1,8273ha), usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

 

Dojazd do nieruchomość nr I, II, II, III, IV, V i VI odbywać będzie się przez części działek nr 535 o powierzchni 0,0457ha, nr 534 o powierzchni 0,0172ha i nr 525/5 o powierzchni 0,1857ha i powierzchni łącznej 0,2486ha.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego, niczym nie ograniczonego dojścia i dojazdu do nie będących przedmiotem dzierżawy pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych w budynku usytuowanym na działce nr 525/6 przez drogi i place utwardzone zlokalizowane na działkach nr 525/5 i 525/6.

Działki o numerach 525/5, 525/6, 534, 535, 536, 537 ogrodzone są ogrodzeniem z siatki stalowej o łącznej dł. 1355mb.

Wyżej opisane nieruchomości mają urządzoną Księgę Wieczystą  nr KS 2E/00018788/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

 

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska. Umowa dzierżawy nieruchomości zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dla:
 • Nieruchomości nr I – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100);
 • Nieruchomości nr II – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100);
 • Nieruchomości nr IIa – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100);
 • Nieruchomości nr III – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100);
 • Nieruchomości nr IV – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) ;
 • Nieruchomości nr V – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);
 • Nieruchomości nr VI – 200,00 zł  (słownie: dwieście złotych 00/100) ;

 

do dnia 05.11.2019 r. oraz złożenie pisemnej oferty w tym samym terminie w siedzibie Wydzierżawiającego. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o numerze 19 2030 0045 1110 0000 0077 8770 lub gotówką w kasie Nadleśnictwa albo w formie gwarancji bankowej. Z treści gwarancji bankowej musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku) do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne wezwanie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli przed otwarciem ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne lub gwarancja bankowa wpłynie do sekretariatu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

 

 1. Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości nr ……… w Ustjanowej Górnej” winna zawierać:

- Imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,

- Datę sporządzenia oferty,

- Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z przedmiotem najmu, jego stanem technicznym i infrastrukturą,

- Oferowany czynsz miesięczny za przedmiot najmu netto,

- Dowód wniesienia wadium.

- Wskazanie celu na jaki będzie zawierana umowa dzierżawy (np. prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności rolniczej, inne itp.)

 

 1. Otwarcie ofert złożonych na przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 06.11.2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o godz. 10:00.

 

 1. Czynsz miesięczny wywoławczy wynosi dla :
  • Nieruchomości nr I – 880,00 zł netto
  • Nieruchomości nr II – 4 870,00 zł netto
  • Nieruchomości nr IIa – 1 780,00 zł netto
  • Nieruchomości nr III – 870,00 zł netto
  • Nieruchomości nr IV – 710,00 zł netto
  • Nieruchomości nr V – 370,00 zł netto
  • Nieruchomości nr VI – 1 060,00 zł netto 

powiększony o podatek VAT. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz netto. Przy wyborze ofert preferowani będą oferenci, którzy złożą ofertę na dzierżawę całej części ww. nieruchomości (dotyczy nieruchomości nr II), tj. w przypadku, gdy zostaną złożone równocześnie oferty dla nieruchomości nr II i IIa spełniające wymagane w przetargu kryteria, w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę oferta dotycząca nieruchomości nr II.

Przed zawarciem umowy najmu Dzierżawca zobowiązany będzie wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości jednokrotnej wartości czynszu. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, w dniu przetargu odbędzie się licytacja ustna. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł netto. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z nieruchomością.

 

 1. Wadium podlega zwrotowi po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta została wybrana może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia (kaucji). W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego.

 

 1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takim wypadku wniesione wadia zostaną zwrócone.

 

 1. Informacji o przetargu (przedmiot przetargu, oględziny nieruchomości, zapoznanie z wzorem umowy itd.) udziela: Sekretarz Nadleśnictwa Pan Marcin Plaza (tel. 13 461 10 31 w godz. od 7 do 15 w dni robocze od poniedziałku do piątku). Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się z projektem umowy w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pod adresem: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl 

 

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Klauzula informacyjna RODO:

 

Administratorem danychosobowychoferentów będących osobami fizycznymi oraz ich pełnomocników jest Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6. Przedstawicielem Nadleśnictwa Ustrzyki Dolnejest Nadleśniczy Maciej Szpiech.Z administratorem można skontaktować się: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 13 461 10 32

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentom będącym osobami fizycznymi oraz ich pełnomocnikom przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięciaosobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Odbiorcą danych będzie kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, a także jednostki nadrzędne nad Nadleśnictwem (w szczególności regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), a także inne podmioty w związku z koniecznością udostępnienia informacji publicznej. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzaniedanych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). Po zawarciu umowy dzierżawy przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami, którymi zarządza w imieniu Skarbu Państwa.Dane osobowe będę przetwarzane przez okres czasu wyznaczony terminami przedawnienia roszczeń wynikającymi z Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia 6 lat).Podanie danychosobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu oraz zawarcia umowy dzierżawy.

 

Resources to get