Położenie

Lasy nadleśnictwa położone są w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu z Ukrainą. Otaczają zimową stolicę Podkarpacia - Ustrzyki Dolne.

Historia

Pierwsze informacje na temat nadleśnictwa pochodzą z 1801 roku.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne podzielone jest na 18 leśnictw i jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ).

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 6 ogłasza przetarg publiczny pisemny nieograniczony

                                       

 

 

 

 

 

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne tj.:

 

 1. Opis przedmiotu dzierżawy:

 

 1. Nieruchomość nr 1 - działka o numerze ewidencyjnym 525/6  o powierzchni 0,2618ha zabudowana budynkiem biurowym nr inw. 144/341 o całkowitej powierzchni użytkowej 418m2 w złym stanie technicznym, do dzierżawy przeznaczono powierzchnię wynoszącą 346m2. Pozostała powierzchnia tj.  72m2 pozostanie w użytkowaniu Wydzierżawiającego jako pomieszczenia magazynowe.  Nieruchomość położona jest w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowi użytek gruntowy Ba. W chwili obecnej budynek nie przyłączony do sieci energetycznej i wod-kan. z możliwością wykonania przyłączy.

 

 1. Nieruchomość nr 2 - część działki  o numerze ewidencyjnym  525/5 o powierzchni 0,5473ha ( ogólna powierzchnia całej działki wynosi 1,8273ha). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem warsztatowym nr inw. 115/395 o całkowitej powierzchni użytkowej 1826m2 w złym stanie technicznym, do dzierżawy przeznaczono powierzchnię 1810,44m2 ( pozostała powierzchnia tj. 15,56m2 pozostaje w użytkowaniu Wydzierżawiającego jako pomieszczenie rozdzielni energii elektrycznej) oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość usytuowana jest  w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowi użytek gruntowy Ba.

 

 1. Nieruchomość nr 3 – część działki o numerze ewidencyjnym  525/5 o powierzchni 0,4695ha ( ogólna powierzchnia całej działki wynosi 1,8273ha). Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem wiaty murowanej nr inw. 132/399 o powierzchni użytkowej 863,5m2 w złym stanie technicznym, oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość usytuowana jest  w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowi użytek Ba. W chwili obecnej budynek nie przyłączony do sieci energetycznej i wod-kan. z możliwością wykonania przyłączy.

 

 1. Nieruchomość nr 4 – część działki o numerze ewidencyjnym  534 o powierzchni 0,3445ha ( ogólna powierzchnia działki 0,6065ha). Nieruchomość zabudowana jest wiatą murowaną nr inw. 132/398 o powierzchni użytkowej 1236m2 w złym stanie technicznym, oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość usytuowana jest  w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowi użytek gruntowy Ba. W chwili obecnej budynek nie przyłączony do sieci energetycznej i wod-kan. z możliwością wykonania przyłączy.

 

 1. Nieruchomość nr 5 o powierzchni 0,7291ha - działka o numerze ewidencyjnym  537 o łącznej powierzchni 0,172ha, usytuowana w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiąca użytek Ba na powierzchni 0,0315ha, użytek PSV na powierzchni 0,1040ha, i użytek ŁVI na powierzchni 0,0365; - działkę numer 536 o łącznej powierzchni 0,1099ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0845ha i użytek PSV na powierzchni 0,0254ha; - część działki nr 535 o powierzchni 0,4472ha ( ogólna powierzchnia działki 1,3308ha), usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

 

 1. Nieruchomość nr 6 o powierzchni 1,0600ha zabudowana placami i drogami utwardzonymi nr inw. 243/403 o nawierzchni asfaltowej na powierzchni 0,7792ha – obejmuje:

 

-  część działki o numerze ewidencyjnym 535 o powierzchni 0,8397ha ( ogólna powierzchnia całej działki wynosi 1,3308ha). Działka usytuowana jest  w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowi użytek Ba;

 

-  część działki o numerze ewidencyjnym 534 o powierzchni 0,2163ha( ogólna powierzchnia całej działki wynosi0,6065ha). Działka usytuowana jest  w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowi użytek Ba;

 

- część działki o numerze ewidencyjnym 525/5 o powierzchni 0,4472ha( ogólna powierzchnia całej  działki wynosi 1,8273ha). Działka usytuowana jest  w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowi użytek Ba.

 

 

Wyżej opisane nieruchomości mają urządzoną Księgę Wieczystą  nr KS 2E/00018788/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

 

 

 1. Warunki wykonywania dzierżawy:

 

 

 1. Dojazd do nieruchomości oznaczonych powyżej w pkt  1,2,3,4,5 i 6 odbywać będzie się przez części działek:  nr 535 o powierzchni 0,0457ha, nr 534 o powierzchni 0,0172ha i nr 525/5 o powierzchni 0,1857ha i zajmować będzie powierzchnię łączną  wynosząca 0,2486ha (dojazd). Z dojazdu korzysta również obecny dzierżawca części działek o  numerach ew. 525/5 i 534.

 

 1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego, niczym nie ograniczonego dojścia i dojazdu do nie będących przedmiotem dzierżawy:

 

 1. pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych w budynku usytuowanym na działce nr 525/6 przez drogi i place utwardzone zlokalizowane na działkach nr 525/5 i 525/6;

 

 1. działek o numerach ewidencyjnych 525/5, 525/6, 534, 535, 536, 537,  które ogrodzone są ogrodzeniem z siatki stalowej o łącznej dł. 1355mb;

 

 1. pomieszczenia rozdzielni energii elektrycznej zlokalizowanego w budynku usytuowanym na działce nr 525/5 przez drogi i place utwardzone na działce nr 525/5.

 

 1. W przypadku konieczności wykonania prac remontowo – budowlanych dotyczących naprawy i wymiany instalacji i przyłączy energetycznych i wod-kan. zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 525/5, 525/6, 534, 535, 536, 537, Wydzierżawiający zastrzega sobie lub wskazanym przez niego podmiotom gospodarczym prawo do swobodnego, niczym nie ograniczonego wejścia na teren dzierżawionych nieruchomości w celu wykonania tych prac.

 

 1.  W przypadku konieczności wykonania prac remontowo-budowlanych dotyczących naprawy i wymiany instalacji i przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych na działkach stanowiących przedmioty dzierżawy, zgodnie z opisem zawartym w pkt I ppkt 1- 6 niniejszego ogłoszenia, każdy z dzierżawców zobowiązany będzie udostępnić dzierżawiony przez siebie teren i budynki, na rzecz pozostałych dzierżawców w celu  wykonania odpowiednich prac. W przypadku powzięcia przez Wydzierżawiającego informacji o utrudnianiu, przez któregokolwiek z dzierżawców, dostępu do terenu i budynków w celu wykonania ww. prac remontowo-budowlanych, Wydzierżawiający będzie uprawniony do obciążenia takiego dzierżawcy karą umowną oraz do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dzierżawcy nieruchomości opisanych w pkt I ppkt 1-6 mogą wzajemnie pomiędzy sobą zawierać porozumienia odpłatne lub nieodpłatne w celu uregulowania kwestii dotyczących zajęcia terenów i budynków na potrzeby wykonania ww. prac remontowo-budowlanych.

 

 

 1. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

 1. Umowa dzierżawy nieruchomości zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dla:
  1. Nieruchomości nr 1 – 200,00zł ( słownie: dwieście złotych 00/100);
  2. Nieruchomości nr 2 – 2000zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
  3. Nieruchomości nr 3 – 200zł ( słownie: dwieście złotych 00/100);
  4. Nieruchomości nr 4 – 200zł( słownie: dwieście złotych 00/100) ;
  5. Nieruchomości nr 5 – 100zł ( słownie: sto złotych 00/100);
  6. Nieruchomości nr 6 – 200zł  ( słownie: dwieście złotych 00/100) ;

 

do dnia 31.05.2019r. oraz złożenie pisemnej oferty w tym samym terminie w siedzibie Wydzierżawiającego.

 

 1. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o numerze 19 2030 0045 1110 0000 0077 8770 lub gotówką w kasie Nadleśnictwa albo w formie gwarancji bankowej. Z treści gwarancji bankowej musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku) do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne wezwanie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli przed otwarciem ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne lub gwarancja bankowa wpłynie do sekretariatu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

 

 1. Oferty można składać na dzierżawę jednej, kilku, lub wszystkich działek opisanych w pkt I.

 

 1. Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości nr ……… w Ustjanowej Górnej” winna zawierać:

 

 

 1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4.  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem dzierżawy , jego stanem technicznym i infrastrukturą;
 5. Określenie, których nieruchomości opisanych w pkt I niniejszego ogłoszenia, dotyczy składana oferta;
 6. Oferowany czynsz miesięczny za przedmiot dzierżawy netto;
 7. Dowód wniesienia wadium;
 8. Wskazanie celu na jaki będzie zawierana umowa dzierżawy (np. prowadzenie działalności gospodarczej ze wskazaniem rodzaju działalności, prowadzenie działalności rolniczej, inne itp.).

 

 1. Otwarcie ofert złożonych na przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 31.05.2019r. w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o godz. 13:00.

 

 1. Czynsz miesięczny wywoławczy wynosi dla :
  1. Nieruchomości nr 1 – 880,00 zł netto
  2. Nieruchomości nr 2 – 4870,00 zł netto
  3. Nieruchomości nr 3 – 870,00 zł netto
  4. Nieruchomości nr 4 – 710,00 zł netto
  5. Nieruchomości nr 5 – 370,00 zł netto
  6. Nieruchomości nr 6 – 1060,00 zł netto 

powiększony o podatek VAT.

 

 1. Oferty będą oceniane w ramach jedynego kryterium jakim jest wysokość miesięcznego czynszu netto.

 

 1. Oferty, które nie zawierają wszystkich elementów opisanych w pkt 4 lit.  od a do h zostaną pominięte i nie będą podlegały ocenie.

 

 1. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, w dniu przetargu odbędzie się licytacja ustna. Minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł netto. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z nieruchomością.

 

 1. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy miesięczny czynsz netto.

 

 1. Przed zawarciem umowy najmu Dzierżawca zobowiązany będzie wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości trzykrotnej wartości zaoferowanego czynszu.

 

 1. Wpłacone na przetarg wadium podlega zwrotowi po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta została wybrana może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia (kaucji). W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego.

 

 1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takim wypadku wniesione wadia zostaną zwrócone.

 

 1. Informacji o przetargu (przedmiot przetargu, oględziny nieruchomości, zapoznanie z wzorem umowy itd.) udziela: Sekretarz Nadleśnictwa Pan Marcin Plaza (tel. 13 461 10 31 w godz. od 7 do 15 w dni robocze od poniedziałku do piątku). Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się z projektem umowy w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pod adresem: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl 

 

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Klauzula informacyjna RODO:

 

Administratorem danychosobowychoferentów będących osobami fizycznymi oraz ich pełnomocników jest Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6. Przedstawicielem Nadleśnictwa Ustrzyki Dolnejest Nadleśniczy Maciej Szpiech.Z administratorem można skontaktować się: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 13 461 10 31

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentom będącym osobami fizycznymi oraz ich pełnomocnikom przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięciaosobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Odbiorcą danych będzie kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, a także jednostki nadrzędne nad Nadleśnictwem (w szczególności regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) oraz pracownicy tych jednostek, a także inne podmioty w związku z koniecznością udostępnienia informacji publicznej. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do IOD: iod@comp-net.pl

 

Przetwarzaniedanych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami, którymi zarządza w imieniu Skarbu Państwa.

Po zawarciu umowy dzierżawy przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji umowy dzierżawy.Dane osobowe będę przetwarzane przez okres czasu wyznaczony terminami przedawnienia roszczeń wynikającymi z Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia 6 lat).Podanie danychosobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu oraz zawarcia umowy dzierżawy.

 

 

Oryginał podpisał:

mgr inż. Maciej Szpiech

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne