Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne występują zarówno pomniki przyrody żywej jak i nieożywionej.

Pomniki przyrody, wg ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, to „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie". Pomniki przyrody są tworzone w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy. Zniesienia formy ochrony dokonuje organ, który ją ustanowił.

Pomniki przyrody żywej

Pomników przyrody żywej utworzono 20, zgrupowanych w obrębie dawnego parku podworskiego usytuowanego we wsi Leszczowate. Jest to stosunkowo dobrze zachowany starodrzew jaworowo-jesionowy i lipowo-dębowy, któremu towarzyszą pojedyncze egzemplarze wiązu górskiego. Wśród istniejących pomników przyrody żywej występuje jesion wyniosły (6 drzew), klon jawor (6 drzew), lipa drobnolistna (4 drzewa), wiąz górski (3 drzewa) oraz dąb szypułkowy (1 drzewo).

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa (ale poza gruntami w zarządzie nadleśnictwa) występuje jeszcze 10 pomników przyrody żywej. 

Pomniki przyrody nieożywionej

Celem ochrony przyrody w zakresie jej części nieożywionej jest zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych i form rzeźby terenu o wysokich walorach naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, tworzących niejednokrotnie specyficzne siedliska dla rzadkich biocenoz i gatunków.

Jedynym pomnikiem przyrody nieożywionej zlokalizowanym na gruntach w zarządzie nadleśnictwa jest piaskowcowa skałka, tzw. „Kamień Orelecki". Pozostałe obiekty: ściana skalna w Myczkowcach oraz wodospad w Uhercach Mineralnych, położone są w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

W ramach projektowanych pomników przyrody nieożywionej ujęto 1 obiekt zaproponowany w planie ochrony Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, położony na obszarze leśnictwa Krościenko oraz zaproponowano do ochrony, w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację, grupę naturalnych wychodni skalnych znajdujących się w leśnictwie Teleśnica.

Źródło danych:

Program ochrony przyrody nadleśnictwa Ustrzyki Dolne


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Szkolne Targi Zawodowe 2019

Szkolne Targi Zawodowe 2019

W dniach 20-21.03.2019r. nadleśnictwo Ustrzyki Dolne brało udział w Szkolnych Targach Edukacyjno – Zawodowych organizowanych już po raz trzeci przez Stowarzyszenie COPERNICUS w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych oraz debiutancko w Szkole Podstawowej w Ropience.

Szczegółowe informacje na temat targów można znaleźć na stronach:

http://www.zsp1ustrzyki.kylos.pl/news.php

http://www.bieszczadzka24.pl/edukacja/targi-zawodowe-2019-w-ropience/4589

Głównym celem przedsięwzięcia była chęć niesienia pomocy młodym ludziom w zainspirowaniu i znalezieniu własnej ścieżki rozwoju do kariery zawodowej, tak aby osiągnąć sukces.

Pracownicy nadleśnictwa w trakcie targach promowali zawód leśniczego prezentując ścieżkę kariery edukacyjnej, profil pracownika i cechy osobowe jakie powinien posiadać, zakres obowiązków i możliwości awansu oraz mocne strony związane z wykonywaniem tego zawodu. Duże zainteresowanie wzbudzały przedmioty ,,codziennego użytku” tj. średnicomierz, rejestrator, numerator czy wysokościomierz. Było też wiele różnych pytań ze strony uczniów o szczegóły związanych wykonywaną pracą. Ciekawe, czy udało się chociaż część z nich zainteresować zawodem, który łączy w  sobie pasję a jednocześnie wymaga wiele poświeceń. Może przekonany się o tym już niedługo.

 

Tekst i foto: Wioletta Flis