Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne znajduje się kilka ciekawych obiektów edukacyjnych, które warto odwiedzić.

Edukacja i udostępnianie terenu
Na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne działalność edukacyjna prowadzona jest w oparciu o programy edukacji leśnej społeczeństwa. Obecnie jej cele i zasady określa „Program edukacji leśnej w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne na lata 2009-2018", stworzony na podstawie Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Opiera się ona głównie o salę edukacyjną w leśnictwie Ustianowa oraz ścieżki przyrodnicze, które łączą walory turystyczne z dydaktycznymi, a także Ekomuzea.

Ścieżka przyrodnicza „ Na stokach Żukowa"
Ścieżka powstała w 2000 roku z myślą o uczniach okolicznych szkół, mieszkańcach i turystach. Liczy 3,5 km i biegnie trasami narciarstwa biegowego i kolarstwa górskiego, dzięki czemu jest dostępna przez cały rok. Na trasie rozlokowano 16 przystanków zaopatrzonych w tablice informacyjno-dydaktyczne prezentujące głównie zagadnienia leśne. Orientacyjny czas przejścia wynosi 2,5 godziny.

Ścieżka rozpoczyna się w miejscowości Ustianowa, nieopodal zabytkowego kościoła z 1792 roku p.w. narodzenia NMP i biegnie po północnej stronie pasma Żuków. Na trasie można zapoznać się ze specyfiką gospodarki leśnej w drzewostanach iglastych i mieszanych, różnorodnością formacji roślinnych w zależności od siedliska, a także zaznajomić się ze strukturą lasu, panującymi w nim zależnościami oraz wybranymi zagadnieniami z hodowli i ochrony lasu.

Na początku ścieżki urządzono obiekty „Zielonej Klasy". Została ona wyposażona w ławy i stoły. W zadaszonej części znajdują się tablice opisujące rolę i znaczenie lasu, choroby lasu, składniki fauny i flory ekosystemu leśnego.

Poza opisanymi wyżej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się również dwa inne obiekty edukacyjne, wykorzystywane w działalności dydaktycznej. Jest to Muzeum Przyrodnicze BdPN z Ośrodkiem Dydaktyczno-Naukowym zlokalizowane na terenie miasta Ustrzyki Górne oraz Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, prowadzące zajęcia dydaktyczne na poziomie szkół wyższych dla studentów krajowych i zagranicznych.

W obrębie Ustrzyk Dolnych staraniem Nadleśnictwa utworzono ścieżkę spacerową prowadzącą z parku „Pod Dębami" na szczyt Kamiennej Laworty, do górnej stacji kolejki linowej. W parku „Pod Dębami" wyznaczono również międzyszkolną ścieżkę przyrodniczą „Pamiątka po lesie grądowym".

Planowane obiekty edukacyjne
Na terenie Nadleśnictwa planuje się również utworzenie nowej ścieżki dydaktycznej, połączonej z Zieloną Klasą. Przewidywana długość ścieżki wynosi 6 km, czas jej przejścia wynosić ma ok. 5 godzin. Trasa ma się zaczynać w nieczynnym kamieniołomie w Bóbrce, gdzie odsłonięty układ warstw skalnych przedstawia budowę całego górotworu. Następnie ścieżka prowadzić ma przez teren rezerwatu „Koziniec" do szkółki leśnej w Orelcu, gdzie planuje się urządzić „Zieloną Klasę" o tematyce dendrologicznej i szkółkarskiej. Na terenie szkółki Nadleśnictwo zamierza urządzić sierociniec dla zwierząt, który również byłby przedmiotem zwiedzania uczestników ścieżki. Następnie ścieżka prowadziłaby do pomnika przyrody nieożywionej (Kamień Orelecki), a dalej obok miejsc bytowania bobrów do parkingu w miejscowości Myczkowce. Przy projektowaniu trasy planuje się wydzielenie trzech etapów z możliwością odrębnego pokonywania każdego z nich, jako osobnej ścieżki.

Ekomuzea
Ekomuzem „Hołe" w Dźwiniaczu Dolnym. Szlak ten prezentuje walory przyrodnicze, historyczne, architektoniczne oraz kulturowe wiosek: Romanowa Wola, Dźwiniacz Dolny, Łodyna i Leszczowate. Liczy 13 km, a na jego trasie rozlokowano kilkanaście przystanków. Do lokalnych atrakcji wyeksponowanych w ten sposób należą:

- rezerwat „Cisy w Serednicy" wraz ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną ,,Ostrym Działem do rezerwatu cisów - ,,Cisy w Serednicy" (7 przystanków);
- ponad 200-letnia lipa drobnolistna w Dźwiniaczu Dolnym uznana za pomnik przyrody w 2001 r.;
- festyn „Święto chleba" organizowany w gospodarstwie agroturystycznym „U Flika", gdzie w sposób tradycyjny, według dawnej receptury, na liściach chrzanu i kapusty, piecze się chleb w specjalnie zbudowanym do tego celu piecu;
- cerkwisko - stary cmentarz i miejsce po nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej z 1880 r., którą rozebrano po 1951 r.;
- pamiątkowe słupy graniczne z lat 1946-1951 wyznaczające granicę pomiędzy Polską a ZSSR ustaloną na Konferencji Jałtańskiej;
- fortyfikacje ziemne z końca XVI w. - pozostałość po dworze Kmitów;
- murowana kaplica wzniesiona na przełomie XIX-XX wieku (Łodyna);
- drewniana greckokatolicka cerkiew filialna, p.w. św. Michała Archanioła zbudowana w 1862 r. w - obiekt Szlaku Architektury Drewnianej;
- chyża bojkowska - drewniana zagroda jednobudynkowa z końca XIX wieku;
- kopalnia ropy naftowej z połowy XIX wieku;
- cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewy z 1922 r, obecnie kościół rzymskokatolicki w Leszczowatem.