Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do negocjacji

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne zaprasza do negocjacji sprzedaż tusz zwierzyny łownej (sarny i dzika) w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w okresie od 11.05 do 21.08 w sezonie łowieckim 2017/2018.

Zał. nr 2 do regulaminu w sprawie zasad i trybu prowadzenia negocjacji ustalenia warunków sprzedaży tusz zwierzyny łownej (sarny i dzika) w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w sezonie łowieckim 2017/2018

 

 

 

Zaproszenie do negocjacji

 

 

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne zaprasza do negocjacji sprzedaż tusz zwierzyny łownej (sarny i dzika) w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w okresie od 11.05 do 21.08 w sezonie łowieckim 2017/2018.

 

 

Pisemną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 należy złożyć na adres Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne w terminie do dnia 05.05.2017 r. do godziny 11:00.

 

Negocjacje odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wołosań" przy Nadleśnictwie Cisna (38-607 Cisna 87) w dniu 10.05.2017r.
od godz. 10:00. W negocjacjach wezmą udział podmioty zaproszone przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie. (w załączeniu).

 

Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

Numer rachunku bankowego: BANK PBS 65 8642 1012 2003 1200 9393 0001

Wadium w wysokości  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Przez wpłacenie wadium rozumie się uznanie rachunku bankowego Nadleśnictwa,  najpóźniej w terminie określonym w zaproszeniu do negocjacji (do dnia 05.05.2017 r. do godziny 11:00).

 

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

               /-/

mgr inż. Maciej Szpiech