Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (kod 38 – 700) przy ul. Rynek 6, ogłasza przetarg publiczny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne tj.:

- Część działki numer 44/2 o powierzchni 0,0518 ha, usytuowanej w miejscowości Teleśnica Oszwarowa w Gminie Ustrzyki Dolne, stanowiącej w całości użytek Ps-IV,
Wyżej opisana nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą  nr KS2E/00019882/6 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Umowa dzierżawy nieruchomości zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego z możliwością postoju pojazdów.  

1.    Termin składania ofert – do 03.12.2018 r. do godz. 13.00 w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne: 38 – 700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 – w Sekretariacie.
Oferta, złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości w Teleśnicy Oszwarowej” winna zawierać:
- Imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta.
- Datę sporządzenia oferty.
- Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
- Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z przedmiotem najmu, jego stanem technicznym i infrastrukturą.
- Oferowany czynsz roczny za przedmiot najmu netto.
- Dowód wniesienia wadium.
- Wskazanie celu na jaki będzie zawierana umowa dzierżawy (np. prowadzenie działalności gospodarczej, inne itp.)

2.    Otwarcie ofert złożonych na przetarg nieograniczony odbędzie się 03.12.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50 zł w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o numerze 57 1600 1462 1016 7865 4000 0004 lub gotówką w kasie Nadleśnictwa Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

4.    Czynsz roczny wywoławczy wynosi 240 zł netto powiększony o podatek VAT. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz netto. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, w dniu przetargu odbędzie się licytacja ustna. Minimalne postąpienie wynosi 20 zł netto. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z nieruchomością.

5.    Wadium podlega zwrotowi po rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego.

6.    Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takim wypadku wniesione wadia zostaną zwrócone.

7.    Informacji o przetargu (przedmiot przetargu, oględziny nieruchomości, zapoznanie z wzorem umowy itd.) udziela: Specjalista Służby Leśnej Pan Bartosz Janc (tel. 13 461 10 31 w godz. od 7 do 15 w dni robocze od poniedziałku do piątku). Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się z projektem umowy w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pod adresem: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl  

8.    Umowa dzierżawy zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9.    Klauzula informacyjna RODO:
Administratorem danych osobowych oferentów będących osobami fizycznymi oraz ich pełnomocników jest Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6. Przedstawicielem Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne  jest Nadleśniczy Maciej Szpiech.  Z administratorem można skontaktować się: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 13 461 10 32

W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentom będącym osobami fizycznymi oraz ich pełnomocnikom przysługuje prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do  danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia  osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Odbiorcą danych będzie kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, a także jednostki nadrzędne nad Nadleśnictwem (w szczególności regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), a także inne podmioty w związku z koniecznością udostępnienia informacji publicznej. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie  danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). Po zawarciu umowy dzierżawy przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami, którymi zarządza w imieniu Skarbu Państwa.  Dane osobowe będę przetwarzane przez okres czasu wyznaczony terminami przedawnienia roszczeń wynikającymi z Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia 6 lat).  Podanie danych  osobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu oraz zawarcia umowy dzierżawy.


Oryginał podpisał:
Mgr inż. Maciej Szpiech
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne