Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczące unieważnienia postępowania na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

 

          1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego nieograniczonego i dotyczy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj.:

- część działki numer 525/5 o powierzchni 1,1473ha ( ogólna powierzchnia działki 1,8273ha) zabudowanej budynkiem warsztatowym nr inw. 115/395 o powierzchni użytkowej 1826m2, budynkiem wiaty murowanej nr inw. 132/399 o powierzchni użytkowej 863,46m2, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne,  stanowiącą użytek Ba,

- działkę numer 525/6  o powierzchni 0,2618ha zabudowaną budynkiem biurowym nr inw. 144/341 o całkowitej powierzchni użytkowej 418m2, do dzierżawy przeznaczono 346m2, 72m2 pozostaną w użytkowaniu Wydzierżawiającego jako pomieszczenia magazynowe, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba,

- działkę numer 534 o powierzchni 0,6065ha zabudowaną wiatą murowaną nr inw. 132/398 o powierzchni użytkowej 1236m2, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba,

- działkę numer 535 o powierzchni 1,3308ha usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba,

- działkę numer 536 o łącznej powierzchni 0,1099ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0845ha i użytek PSV na powierzchni 0,0254ha,

- działkę numer 537 o łącznej powierzchni 0,172ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0315ha, użytek PSV na powierzchni 0,1040ha, i użytek ŁVI na powierzchni 0,0365,

- działkę numer 531 usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek użytek ŁVI na powierzchni 0,0217.

Na działkach o numerach 525/5, 525/6, 534, 535, 536, 537  zlokalizowane są drogi i place utwardzone o nawierzchni bitumicznej  o łącznej powierzchni 8785m2.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego, niczym nie ograniczonego dojścia i dojazdu do nie będących przedmiotem dzierżawy pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych w budynku usytuowanym na działce nr 525/6 przez drogi i place utwardzone zlokalizowane na działkach nr 525/5 i 525/6.

Działki o numerach 525/5, 525/6, 534, 535, 536, 537 ogrodzone są ogrodzeniem z siatki stalowej o łącznej dł. 1355mb.

Wyżej opisane nieruchomości mają urządzoną Księgę Wieczystą  nr KS 2E/00018788/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

 

          2. W imieniu Zamawiającego informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania – uzasadnienie: powodem unieważnienia jest to, że do Zamawiającego na przedmiotowe postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.

 

          Podpisał Maciej Szpiech – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

 

 

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 6 ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne tj.:

- część działki numer 525/5 o powierzchni 1,1473ha ( ogólna powierzchnia działki 1,8273ha) zabudowanej budynkiem warsztatowym nr inw. 115/395 o powierzchni użytkowej 1826m2, budynkiem wiaty murowanej nr inw. 132/399 o powierzchni użytkowej 863,46m2, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne,  stanowiącą użytek Ba,

- działkę numer 525/6  o powierzchni 0,2618ha zabudowaną budynkiem biurowym nr inw. 144/341 o całkowitej powierzchni użytkowej 418m2, do dzierżawy przeznaczono 346m2, 72m2 pozostaną w użytkowaniu Wydzierżawiającego jako pomieszczenia magazynowe, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba,

- działkę numer 534 o powierzchni 0,6065ha zabudowaną wiatą murowaną nr inw. 132/398 o powierzchni użytkowej 1236m2, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba,

- działkę numer 535 o powierzchni 1,3308ha usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba,

- działkę numer 536 o łącznej powierzchni 0,1099ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0845ha i użytek PSV na powierzchni 0,0254ha,

- działkę numer 537 o łącznej powierzchni 0,172ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0315ha, użytek PSV na powierzchni 0,1040ha, i użytek ŁVI na powierzchni 0,0365,

- działkę numer 531 usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek użytek ŁVI na powierzchni 0,0217.

Na działkach o numerach 525/5, 525/6, 534, 535, 536, 537  zlokalizowane są drogi i place utwardzone o nawierzchni bitumicznej  o łącznej powierzchni 8785m2.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego, niczym nie ograniczonego dojścia i dojazdu do nie będących przedmiotem dzierżawy pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych w budynku usytuowanym na działce nr 525/6 przez drogi i place utwardzone zlokalizowane na działkach nr 525/5 i 525/6.

Działki o numerach 525/5, 525/6, 534, 535, 536, 537 ogrodzone są ogrodzeniem z siatki stalowej o łącznej dł. 1355mb.

Wyżej opisane nieruchomości mają urządzoną Księgę Wieczystą  nr KS 2E/00018788/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

 

Umowa dzierżawy nieruchomości zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł do dnia 21.09.2018 r. oraz złożenie pisemnej oferty w tym samym terminie w siedzibie Wydzierżawiającego. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o numerze 19 2030 0045 1110 0000 0077 8770 lub gotówką w kasie Nadleśnictwa albo w formie gwarancji bankowej. Z treści gwarancji bankowej musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku) do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne wezwanie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli przed otwarciem ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne lub gwarancja bankowa wpłynie do sekretariatu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

 

  1. Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Ustjanowej Górnej” winna zawierać:

- Imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta.

- Datę sporządzenia oferty.

- Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

- Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z przedmiotem najmu, jego stanem technicznym i infrastrukturą.

- Oferowany czynsz miesięczny za przedmiot najmu netto.

- Dowód wniesienia wadium.

- Wskazanie celu na jaki będzie zawierana umowa dzierżawy (np. prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności rolniczej, inne itp.)

 

  1. Otwarcie ofert złożonych na przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 21.09.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o godz. 13:00.

 

  1. Czynsz miesięczny wywoławczy wynosi 8600 zł netto powiększony o podatek VAT. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz netto. Przed zawarciem umowy najmu Dzierżawca zobowiązany będzie wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości trzykrotnej wartości czynszu. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, w dniu przetargu odbędzie się licytacja ustna. Minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł netto. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z nieruchomością.

 

  1. Wadium podlega zwrotowi po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta została wybrana może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia (kaucji). W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego.

 

  1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takim wypadku wniesione wadia zostaną zwrócone.

 

  1. Informacji o przetargu (przedmiot przetargu, oględziny nieruchomości, zapoznanie z wzorem umowy itd.) udziela: Sekretarz Nadleśnictwa Pan Marcin Plaza (tel. 13 461 10 31 w godz. od 7 do 15 w dni robocze od poniedziałku do piątku). Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się z projektem umowy w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pod adresem: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl 

 

  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Klauzula informacyjna RODO:

 

Administratorem danychosobowychoferentów będących osobami fizycznymi oraz ich pełnomocników jest Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6. Przedstawicielem Nadleśnictwa Ustrzyki Dolnejest Nadleśniczy Maciej Szpiech.Z administratorem można skontaktować się: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 13 461 10 32

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentom będącym osobami fizycznymi oraz ich pełnomocnikom przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięciaosobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Odbiorcą danych będzie kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, a także jednostki nadrzędne nad Nadleśnictwem (w szczególności regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), a także inne podmioty w związku z koniecznością udostępnienia informacji publicznej. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzaniedanych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). Po zawarciu umowy dzierżawy przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami, którymi zarządza w imieniu Skarbu Państwa. Dane osobowe będę przetwarzane przez okres czasu wyznaczony terminami przedawnienia roszczeń wynikającymi z Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia 6 lat). Podanie danychosobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu oraz zawarcia umowy dzierżawy.

 

 

Oryginał podpisał:

mgr inż. Maciej Szpiech

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

Materiały do pobrania